Návšteva firiem v okrese Michalovce

V priebehu júla sme si naplánovali výjazd do okresu Michalovce

Pre KRK SOPK ako nezávislého reprezentanta podnikateľského sektora je dôležité získať čo najrelevantnejšie informácie o regióne a dozvedieť sa o konkrétnych problémoch, prekážkach a výzvach, s ktorými sa podnikatelia stretávajú. V súvislosti so súčasnou situáciou je v našom záujme získať taktiež spätnú väzbu na doterajšiu pomoc štátu firmám a organizáciám postihnutým dôsledkami pandémie COVID-19 a následne formulovať odporúčania na spružnenie a zjednodušenie systému pomoci.

Prvým bodom programu bolo stretnutie na úrovni mesta Michalovce so zástupcom primátora. Témou rozhovoru bola najmä chýbajúca infraštruktúra a potreba naštartovania a využitia turistického potenciálu regiónu najmä v okolí Zemplínskej šíravy.

V rámci výjazdu sme navštívili členské spoločnosti SLOVKARTON (výroba kartónových obalov), slovensko-ukrajinskú spoločnosť PLODOOVOČ-CONTEXO (výroba vína, distribúcia liehu), kde predmetom rozhovorov bol najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nadmerné administratívne zaťaženie pri čerpaní financií z projektov EÚ ako aj nedostatočná informovanosť o možnostiach výhodných úverov pre podnikateľov na prefinancovanie.

Jedným z bodov programu bolo aj stretnutie s riaditeľom členskej školy SOŠ technická Michalovce. S vedením školy sme mali možnosť diskutovať aj na témy reálnych potrieb trhu práce a ich odzrkadlenie aj v rámci prerozdelovania žiakov do jednotlivých študijných odborov.

Našim cieľom je zistené informácie pretaviť do výstupu, ktorý bude reflektovať stav podnikateľského prostredia a vzdelávania na východnom Slovensku, v Košickom kraji.
 

Termín: 08.07.2020
Miesto konania: Michalovce