Stretnutie so zástupcami ekonomického oddelenia OECD v ZŤS VVÚ Košice

Dôraz na skúsenosti priamo z regiónov

Návšteva zástupcov OECD na Slovensku sa uskutočnila v kontexte príprav Ekonomického prehľadu, ktorý pripravuje OECD každé dva roky. Misie sa zúčastnili pracovníci ekonomického oddelenia, ktorí mali na starosti prípravu Ekonomického prehľadu SR.

V rámci krátkej misie sa OECD stretlo so zástupcami vlády, NBS, mimovládnych organizácií, médií, škôl s cieľom získať prehľad o aktuálnom vývoji na Slovensku a získať pohľad na vývoj v SR aj z regiónov.
 
Témy stretnutia s expertami z OECD zahŕňali skúsenosti z regiónov, vnímané úspechy, oblasti, čo funguje v spolupráci so štátom či samosprávou ako aj vnímané rezervy a prekážky.
 
OECD pripravuje Ekonomický prehľad SR každé dva roky. Okrem hodnotenia makroekonomickej, fiškálnej a štrukturálnej situácie na Slovensku sú v každom prehľade dve špecifické kapitoly, ktorým sa OECD venuje detailne. Výsledkom prehľadu sú odporúčania OECD pre SR v daných oblastiach.

V danom roku boli špecifickými kapitolami Zapojenie SR do globálnych hodnotových reťazcov – GVCs, a Inklúzia marginalizovaných Rómskych komunít.

 
Termín: 13.07.2018
Miesto konania: Košice