Valné zhromaždenie KRK SOPK 2019

Dôraz na najmenej rozvinuté regióny

V utorok, 26. februára 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, v rámci ktorého komora predstavila svoje minuloročné projekty a aktivity a prezentovala kľúčové plány na rok 2019.
 
KRK SOPK zameriavala v roku 2018 svoju činnosť najmä  na podporu aktivít prispievajúcich k rozvoju podnikateľského prostredia v regióne, a to predovšetkým prostredníctvom organizovania obchodných fór, konferencií, seminárov a konzultačných dní, akými boli napríklad Obchodovanie na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie, Slovensko-Indonézske obchodné fórum či podujatie Z regiónov do sveta za účasti a pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ Lukáša Parízka.
 
Rok 2018 sa niesol v znamení udržiavania a posilňovania domácich partnerstiev a to najmä so zmiešanými OPK na Slovensku s ktorými KRK spoluorganizovala podujatia ako je Speed Business Meeting v Košiciach; miestnej samosprávy, s ktorou bola KRK zapojený do projektu ekonomickej diplomacie s názvom Budovanie ekosystému pre podporu inovácií a kreatívnej ekonomiky; akademickou obcou a vzdelávaco-výskumnými inštitúciami, v spolupráci s ktorými bolo vytvorené on-line portfólio poskytovateľov inovačných služieb a R&D infraštruktúry v rámci projektu Interreg SK-HU.
 
Dôkazom silných partnerstiev a postavenia v regióne bola aj vysoká účasť nielen z radov členov ale tiež pozvaných hostí. Počas valného zhromaždenia bola podpredsedom KRK SOPK otvorená potreba riešenia otázky veľkej disparity umiestňovania investícií medzi východným a západným Slovenskom. V rámci plánu aktivít KRK na rok 2019 bol členom predstavený plán výjazdových zasadnutí predstavenstva do troch najmenej rozvinutých okresov, ktorých je v Košickom kraji šesť. Na tento rok sú naplánované výjazdy do okresu Rožňava, Gelnica a Trebišov, pričom počas diskusie bol zástupcom členskej spoločnosti a zároveň prednostom Okresného úradu Sobrance prednesený návrh návštevy aj ostatných najmenej rozvinutých regiónov. Zúčastneným sa už tradične prihovoril aj predseda SOPK Peter Mihók, ktorý zhodnotil, že nastáva posun v politicko-generačnej výmene a občianskom povedomí Slovenska a vyzdvihol skutočnosť nezávislosti slovenskej ekonomiky od politických vnútroštátnych turbulencií. Zároveň však upozornil na všeobecne menší optimizmus pri očakávaniach vývoja ekonomickej situácie v roku 2019 ako na Slovensku, tak aj v EÚ, v porovnaní s minulými rokmi.
 
V rámci diskusie vystúpili zástupcovia spolupracujúcich partnerských organizácií z oblasti podpory rozvoja podnikania a podnikateľského prostredia v Košiciach. Plénu sa prihovoril aj regionálny koordinátor pre duálne vzdelávanie Štátnej inštitúcie pre odborné vzdelávanie, ktorý vyzdvihol vysokú mieru aktivity členov SOPK pri zapájaní sa do systému duálneho vzdelávania, do ktorého v roku 2018 vstúpilo 45 nových firiem a bolo vytvorených 380 miest, a zdôraznil tiež potrebu intenzívnej spolupráce pri adresovaní otázky odbornej prípravy žiakov na prax.
Dynamický charakter tohtoročného valného zhromaždenia Košickej regionálnej komory bol zabezpečený prezentáciou nových členov spojenej s degustáciou vín zo slovensko-ukrajinského pohraničia.
 

Termín: 26.02.2019
Miesto konania: Hotel Yasmin Košice