Výjazdové zasadnutie predstavenstva KRK SOPK v Sobranciach

Podpora podnikania a investícií v najmenej rozvinutých okresoch

V utorok 11. júna 2019 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK (KRK SOPK) v Sobranciach. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Okresným úradom (OÚ) a mestom Sobrance.

Výjazdového zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca Úradu podpredsedu vlády SR, zástupcovia zo samospráv, ÚPSVaR, verejných inštitúcií, regionálnej rozvojovej agentúry, miestnej akčnej skupiny a podnikateľskej obce. Sobrance patria dlhodobo k najmenej rozvinutým okresom Slovenska, v ktorých je tradične najvýznamnejším sektorom poľnohospodárstvo.

K najvýraznejším výzvam sužujúcich tento okres, patrí aktuálne najmä odchod dlhoročného zahraničného investora, vysoká nezamestnanosť a odchod mladých ľudí z dôvodu nedostatočnej ponuky kvalifikovanej práce a nízkej podpore začínajúcich podnikateľov. Prednosta OÚ Sobrance, Boleslav Lešo ocenil návštevu predstavenstva KRK SOPK v regióne a skutočnosť, že ako jediná inštitúcia zastupujúca podnikateľov sa aktívne zaujíma o problémy podnikateľov v tomto pohraničnom okrese.

Primátor mesta Sobrance a prednosta OÚ Sobrance zhodnotili plnenie akčného plánu a priblížili účastníkom momentálne čerpanie regionálnych príspevkov a podpory investícií zo strany štátu v regióne. Primátor vyzdvihol taktiež iniciatívu na znovuobnovenie tradičných Sobraneckých kúpeľov a ich známych liečivých vôd. Krajský koordinátor pre Košický kraj z Úradu podpredsedu vlády SR poukázal na možnosti okresného úradu pri rozdeľovaní regionálnych príspevkov. Tieto príspevky môžu byť použité aj na podporu podnikateľov a obecných podnikov, čím okres a okresný výbor, ktorý menuje prednosta OÚ do značnej miery môžu priamo ovplyvňovať aj rozvoj okresu Sobrance. 

Prednosta vyzdvihol priestor na spoluprácu, ktorý poskytuje Slovenská obchodná a priemyselná komora aj vďaka čomu boli začaté rokovania vo veci príchodu možného nového investora. Prednosta taktiež prisľúbil rozdelenie regionálneho príspevku najmä pre podniky, ktoré vytvoria pracovné miesta aj v oblasti remesiel.

Predseda predstavenstva KRK SOPK, Igor Cap, zdôraznil problém nízkeho počtu výrobných podnikov a upozornil na potrebu príchodu investícií a znižovania rozdielov medzi východným a západným Slovenskom. Zástupcovia SOPK tiež pripomenuli úlohu obchodnej komory pri rozvoji podnikateľského prostredia práve cez svoje regionálne zastúpenia, ktorých jednou z priorít je tlmočenie hlasov regiónov kompetentným orgánom a štátnym inštitúciám. KRK SOPK vyjadrila vôľu asistovať pri hľadaní systematických riešení regionálnych otázok a to prostredníctvom prepájania podnikateľských subjektov a nachádzania odbytu pre lokálne projekty a podnikateľské zámery ako aj zdieľania znalostí a skúseností etablovaných podnikateľov.

Možným riešením dlhodobých problémov regiónu by podľa názoru predstaviteľov KRK SOPK mohla byť práve vyššia miera podpory atraktívnych možností pre začínajúcich podnikateľov s potenciálom prilákať ľudí, ktorí odišli za prácou naspäť do regiónu. Výsledkom stretnutia bolo vyslovenie záujmu KRK SOPK o nájdenie synergie medzi všetkými prítomnými inštitúciami a organizáciami pri riešení konkrétnych regionálnych problémov. Predstavitelia regionálnej komory SOPK vyzdvihli nevyhnutnosť zintenzívnenia dialógu s podnikateľmi v okresoch Košického kraja a prisľúbili pretrvávajúcu spoluprácu vo veci hľadania trvalo udržateľných a systematických riešení pri čom zdôraznili, že je potrebné, aby iniciatíva vychádzala najmä z regiónov.
 

Termín: 11.06.2019
Miesto konania: Sobrance