Komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky z východného Slovenska prejavili veľký záujem o podporu svojho podnikania  

Košická regionálna komora SOPK v závere roka 2019 zorganizovala v spolupráci s partnermi konferenciu s názvom Komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov. Jej cieľom bolo predovšetkým šíriť informácie a povedomie o téme rôznych podporných schém podnikania ako doma, tak aj v zahraničí.
 
V regióne východného Slovenska sa nachádza 15 z celkovo 20 najmenej rozvinutých okresov našej republiky. Podpora podnikateľských aktivít v tomto regióne je preto dôležitá pre jeho rozvoj a udržateľnú budúcnosť z ekonomického či demografického hľadiska.
Konferenciu organizovala pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Pozvanie otvoriť konferenciu a prihovoriť sa zástupcom podnikateľskej obce prijal aj primátor mesta Košice, Jaroslav Polaček.
 
Košická regionálna komora už dlhšie v rámci svojich aktivít vníma potrebu zjednotenia informácií pre podnikateľov. Preto bolo cieľom zorganizovať podujatie, ktoré poskytne stručný prehľad o rôznych možnostiach a formách podpory, o ktorých často podnikatelia nevedia. Schémy podpory pritom môžu využiť pri obchodovaní na domácom trhu, ale aj pri obchodovaní na zahraničnom trhu.
 
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia malých a stredných podnikov z celého východného Slovenska ako aj inštitúcie podporujúce regionálny rozvoj. Okrem možností podpory pri obchodovaní sa podujatie venovalo aj otázkam prepájania vzdelávania s praxou či možnostiam zapojenia sa do aktuálnych výziev a projektov financovaných Európskou úniou. Jednou z tém bola aj forma podpory najmenej rozvinutých okresov. 
 
Išlo o pilotný ročník podujatia a vzhľadom na pozitívnu odozvu naň v budúcnosti Košická regionálna komora SOPK plánuje nadväzovať. Široké spektrum partnerov podujatia, ktorí zohrávajú v oblasti podpory podnikania najdôležitejšiu úlohu, sa zhodli, že táto tematika bude pre podnikateľov aktuálna a pomôže im ako v rozvíjaní podnikateľských aktivít tak aj regiónu aj v budúcnosti.  
 
Partnermi konferencie boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Mesto Košice, agentúra SARIO, agentúra SBA, Eximbanka, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice a Prešovská regionálna komora SOPK.
 

Termín: 19.11.2019
Miesto konania: Univerzitný vedecký park TECHNICOM