Misia z Košického kraja do Fínska

Medzisektorová spolupráca ako rozhodujúci nástroj regionálneho rozvoja

V termíne 11.-15.9.2022 sme v spolupráci v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Helsinkách a MZVaEZ SR a ďalšími partnermi zorganizovali misiu kľúčových aktérov inovačného ekosystému Košíc a Košického kraja do Fínska. Zástupcovia verejnej správy (mesto Košice, Košický samosprávny kraj), košických univerzít (TUKE, UVLF, UPJŠ), klastrov a inovačných  centier (Košice IT Valley, Cassovia New Industry Cluster, Inovačné centrum Košického kraja) predstavitelia spoločností a ďalších organizácií mali možnosť stretnúť sa so zástupcami štyroch univerzít a startup centier v mestách Helsinki a Espoo, Fínskeho inovačného fondu, Fínskej obchodnej komory a ZÚ SR v Helsinkách.

Hlavným cieľom misie bolo získanie osvedčených postupov a konkrétnych fungujúcich príkladov z Fínska ako jednej z najúspešnejších krajín v oblasti podpory medzisektorovej spolupráce a inovačnej výkonnosti v EÚ. Misia nadväzovala na minuloročnú jesennú návštevu Estónska zameranú na digitalizáciu a vytvorené partnerstvá miestnych a regionálnych subjektov za účelom spolupráce pri vytváraní novej jednotnej značky mesta Košice a zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónu. Program bol tak ako aj minulý rok pripravený v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Helsinkách.

Vzájomná spolupráca či už na úrovni jednej univerzity, medzi univerzitami, s mestom, alebo s korporáciami či donormi úzko súvisí s dôverou, ktorá je vo Fínsku vnímaná ako kľúčový a veľmi dôležitý aspekt fungovania naprieč celým systémom. Zásadným ekonomickým menovateľom je silná orientácia na inovácie, zelenú technologickú transformáciu a digitalizáciu s priamym dopadom týchto aktivít na rozvoj sociálnych oblastí a zvyšovanie kvality života obyvateľov.

Vytvorme spoločne slovenské Angry Birds
Transfer znalostí medzi súkromnou sférou a univerzitami je jedným z hlavných rysov ekonomiky a inovačnej politiky krajiny, čo nám potvrdila aj návšteva Univerzity Aalto, ktorá bola prvým bodom programu návštevy Fínska.

Aalto University vznikla v roku 2010 spojením troch popredných univerzít (technickej, ekonomickej, umenie a dizajn) v metropolitnej oblasti Helsínk s podporou fínskej vlády za účelom podpory inovácií a vytvorenia úzkej spolupráce a multidisciplinárneho vzdelávania a výskumu medzi vedeckou, biznis a umeleckou komunitou. Spoločenský dopad výskumu a vzdelávania je podčiarknutý kooperáciou s 2500 partnermi zo súkromného sektora. Aktívny dialóg a zdieľanie vedomostí s biznisom prináša príležitosť lepšie pochopiť trendy a výzvy budúcnosti, identifikovať relevantné oblasti výskumu, zdieľanie relevantných dát a skúseností, transfer výsledkov výskumu do praxe a zároveň obohatiť proces vzdelávania o konkrétne príklady a projekty z praxe. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že až 70 % diplomových prác je vypracovaných v spolupráci so spoločnosťami.

Kampus univerzity Aalto v Otaniemi sa zmenil na centrum spolupráce svetovej triedy, ktoré s aktívnou podporou mesta Espoo jedinečným spôsobom spája špičkové technológie, umenie, dizajn a podnikanie a poháňa jeden z popredných európskych inovačných ekosystémov. Vytvára priestor pre vyššiu integráciu univerzity s okolitými firmami, startupmi a technologickými parkami. Univerzita je jednou z najmedzinárodnejších univerzít v Európe. Podiel zahraničných akademikov je vyše 50 %. Na pôde kampusu vznikla v roku 2003 aj spoločnosť zaoberajúca sa vývojom videohier Rovio, ktorá sa preslávila hrou Angry Birds.

V rámci návštevy bola súčasťou programu prehliadka Aalto Startup Centra, kde delegáciu sprevádzala jeho riaditeľka pani Marika Paakkala. Ide o hybridný akcelerátor fungujúci už 25 rokov, ktorý bol v roku 2019 zaradený UBI Global medzi top 5 biznis akcelerátorov pôsobiacich pri univerzitách. Start-up centrum je súčasťou komunity A Grid - stajne pre budúcich jednorožcov, ktorá sa nachádza priamo v srdci univerzitného kampusu. A Grid je jedno z najväčších severoeurópskych centier pre rastové spoločnosti. Je domovom pre takmer 150 startupov, akcelerátorov, ako napríklad biznis inkubátor Európskej vesmírnej agentúry (ESA BIC Finland), ako aj pre partnerov a etablované spoločností a tiež obchodné služby mesta Espoo (Business Espoo). Sila start-upovej scény vo Fínsku je podčiarknutá aj jedným z najpoprednejších start-up a tech podujatí v Európe SLUSH, ktorý sa z malého eventu pre cca 250 ľudí v roku 2008 v Helsinkách rozrástol na celosvetový networkingový festival lákajúci každoročne tisíce účastníkov.

Trend úzkeho prepájania akadémie so súkromným sektorom predstavujú univerzity aplikovaných vied, ktoré tvoria vo Fínsku významný podiel na vysokoškolskom vzdelávaní. Na úspešné ukončenie štúdia je potrebné absolvovať medzi bakalárskym a magisterským štúdiom aj dvojročnú prax. V rámci programu mala delegácia možnosť navštíviť a aktívne diskutovať s vedením dvoch takýchto univerzít - LaureaHaaga-Helia. Práve Haaga-Helia bola pre našu delegáciu prirodzeným partnerom, nakoľko je od roku 2020 spolu s Technickou univerzitou v Košiciach a ďalšími 4 univerzitami v Európe (Nice, Sevilla, Innsbruck, Janov) súčasťou aliancie európskych univerzít Ulysseus, ktorej cieľom je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania (spoločné študijné programy, uznávanie diplomov), výskumu a inovácií (spoločné stratégie) a technologického transferu. Asociovaným partnerom konzorcia je aj Košická regionálna komora SOPK spolu s ďalšími členmi našej delegácie a to mestom Košice a klastrom Košice IT Valley.
 
Súčasťou programu bola aj návšteva University of Helsinki, kde bolo slovenskej delegácii predstavené fungovanie biznis inkubátora a programov na podporu inovačných aktivít.
 
Účastníci misie mali tiež možnosť stretnúť sa so zástupcami Fínskeho inovačného fondu SITRA, ktorý patrí medzi kľúčové odborné a finančné organizácie fínskeho inovačného prostredia spolu s Business Finland, Akadémiou Fínska a VTT (Technické výskumné centrum). SITRA, nezávislý verejný fond pod dohľadom fínskeho parlamentu, má za cieľ podporovať stabilný a vyvážený rozvoj krajiny a hospodárstva, medzinárodnú konkurencieschopnosť a spoluprácu a vybudovať „Fínsko budúcnosti“ pričom úzko spolupracuje s verejnými a súkromnými aktérmi. V rámci návštevy sme sa mali možnosť stretnúť aj so Slovenkou žijúcou vo Fínsku, p. Denisou Mäki, ktorá nám bližšie predstavila novú výzvu Gaia- X zameranú na podporu data-sharingu. Viac informácií o výzve a podmienkach zapojenia nájdete na tomto odkaze.
 
Počas misie mala delegácia príležitosť bližšie spoznať sa s predstaviteľmi Fínskej obchodnej a priemyselnej komory a regionálnej komory Helsinki, či fínsko-slovenského startupu SOLVED - digitálnej platformy na prepájanie aktérov v oblasti zelených technológií a udržateľnosti.
 
Ďalšími úspešnými príkladmi z praxe na tému udržateľnej transformácie miest a riešení sú aj iniciatívy Urban Mill a Project Sparcs, do ktorých sú opäť aktívne zapojení aktéri zo všetkých sektorov a riešenia sú vyvíjané na základe vzájomnej spolupráce so zapojením obyvateľov či študentov.
 
Pracovný program delegácie bol ukončený stretnutím so zástupcami Enter Espoo a prehliadkou Aalto Design Factory. Enter Espoo, ktorého 100%-ným vlastníkom je mesto Espoo pomáha spoločnostiam, investorom, návštevníkom ako aj zástupcom cestovného ruchu získať prístup k obchodným príležitostiam a kontaktom v inovačných a cestovných ekosystémoch Espoo. Sieť služieb pre firmy a podnikateľov (poradenstvo pri zakladaní a rozvoji podnikania, hľadanie pracovnej sily, internacionalizácia a rozvoj, kontakty) poskytuje Business Espoo, ktoré tvorí 7 organizácií vrátane regionálnej obchodnej komory Helsinki. Mesto Espoo, ktoré veľkosťou populácie zastáva 2.miesto podobne ako mesto Košice, sa radí k najviac udržateľným mestám vo Fínsku s významným zameraním na smart city riešenia. Riešenia sú aplikované na základe získaných a merateľných dát s aktívnym zapojením obyvateľov prostredníctvom rôznych iniciatív.
 
Fínsko je výborným príkladom toho ako vie úzke prepojenie verejného sektora a municipalít, akadémie a výskumno-vývojových inštitúcií a predstaviteľov biznisu priamo vplývať na regionálny rozvoj a zlepšovanie kvality života obyvateľov. V spoločnom záujme všetkých zúčastnených kľúčových aktérov inovačného ekosystému z Košického kraja je získané poznatky a úspešné príklady prispôsobiť našim podmienkam a pretaviť ich do ďalšieho efektívneho rozvíjania spolupráce za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti nášho mesta a kraja. Postupne spoločne formovať moderné a kreatívne prostredie pre vznik inovatívnych high–tech spoločností a ďalších inovačných centier v regióne východného Slovenska ako aj prilákanie zahraničných investorov.
 
Za organizátorov sa misie zúčastnili predstavitelia Košickej regionálnej komory SOPK a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré reprezentoval diplomat zodpovedný za koordináciu politík Sekcie hospodárskej a sociálnej spolupráce a bývalý inovačný diplomat pre severské krajiny, Miloš Koterec.
 
Obchodná misia bola realizovaná na základe Memoranda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a podporená schémou projektov ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR.


*O našej misii sa môžete dočítať aj v mesačníku SOPK Obchod Priemysel Hospodárstvo 10/2022, kde nájdete aj anketu s vybranými členmi našej delegácie: Príloha KRK SOPK 10/2022 (str.33)

Termín: 11.09.2022
Miesto konania: Helsinki, Espoo