Benefity členstva

Čo Vám ponúka členstvo v SOPK ?

 
 1. Nezávislá reprezentácia podnikateľských záujmov na Slovensku
  • Stabilné a významné postavenie na medzinárodnej, národnej aj lokálnej úrovni
  • Členovia SOPK sa podieľajú na 84 % HDP a 90 % exportu SR
  • Sektorovo zamerané sekcie SOPK - efektívny nástroj pri rokovaniach na úrovni vlády, štátnych inštitúcií, pri snahách o zmenu legislatívy, a pod.
  • Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) prostredníctvom SOPK
  • Prístup k informáciám z prvej ruky v oblasti aktuálnych zmien politík, legislatívy, výziev, štrukturálnych fondov, školstva, a pod.
 2. Jedinečné vzťahy so zahraničím
  • Sieť obchodných a priemyselných komôr po celom svete
  • Neustály kontakt so zahraničnými zastupiteľstvami na Slovensku - organizovanie stretnutí, obchodných fór, informačných dní a misií
  • Intenzívna spolupráca s diplomatickými zastupiteľstvami SR v zahraničí
  • Úzka spolupráca so zahraničnými a zmiešanými obchodnými komorami v SR
  • Zastúpenie predstaviteľov a členov SOPK v rámci oficiálnych delegácií SR
  • Exkluzívny prístup k dopytom a ponukám zo zahraničia
  • Organizovanie obchodných misií, veľtrhov a výstav v zahraničí
 3. Zastúpenie vo všetkých krajoch Slovenska
  • SOPK je ako jediná zo stavovských organizácií, profesijných združení a zväzov zastúpená vo všetkých krajských mestách Slovenska
  • Solídne vzťahy s orgánmi verejnej moci, inštitúciami a úradmi, samosprávami,  zväzmi a asociáciami, tretím sektorom a i.
  • Platforma slúžiaca ako priestor pre diskusiu v otázkach rozvoja a podpory podnikateľského prostredia a aktuálnych výziev v regiónoch
 4. Efektívna spolupráca s miestnou samosprávou
 5. Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja, inovácií
 6. Networking
  • Spoločenské akcie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni
  • Stretnutie s významnými osobnosťami ekonomického diania
  • Stála možnosť nadobúdania nových obchodných kontaktov
 7. Zľava na využitie služieb SOPK až do výšky 50 %
  • Na zľavách môžete získať 2-násobok toho, čo zaplatíte na členskom príspevku. Viac informácií nájdete v článku Kreditný rámec pre členov SOPK
  • Služby v oblasti vydávania certifikátov a ATA karnetov
  • Organizácia seminárov, školení a workshopov na aktuálne témy domácich a zahraničných podnikov
  • Informačné a poradenské služby v oblasti obchodu a podnikania
  • Člen členovi - preferenčné využívanie služieb a nákupu tovaru medzi členmi SOPK za zvýhodnených podmienok

Ako sa stať členom SOPK