Mladý podnikateľ

Platforma mladého podnikateľa

V krajinách s rozvinutou ekonomikou zohrávajú svoju úlohu mladí podnikatelia, ako realizátori nových postupov a inovácií v podnikaní. Aj preto je na Slovensku potrebné popri skúsených manažéroch na všetkých úrovniach ekonomických aktivít podporiť a súčasne vytvoriť podmienky pre generáciu mladých, vzdelaných a odborne fundovaných podnikateľov.

SOPK pripravila v rámci komorovej štruktúry nový dlhodobý projekt podpory skupiny mladých podnikateľov pod názvom Platforma mladého podnikateľa.

Cieľom platformy je popri podpore rozvoja malého a stredného podnikania vytvoriť priestor aj pre združovanie a vzájomnú spoluprácu mladých podnikateľov, a to aj z hľadiska štruktúry ich podnikania či profesijného zamerania.

Platforma mladý podnikateľ - podmienky:

  1. osoba – podnikateľ do 30 rokov veku (vrátane),
  2. podnikateľská činnosť subjektu netrvá dlhšie ako 4 roky,
  3. ročný obrat podnikateľského subjektu nepresiahol 331 939,19 €.

Keďže mladí podnikatelia sú prakticky na začiatku svojej profesionálnej kariéry, uvedený projekt im na pôde SOPK umožní získať kontakty a poznatky v rámci európskej, ale aj celosvetovej sieti obchodných a priemyselných komôr. Týka sa to najmä:

  • priestoru na rozširovanie profesionálnych kontaktov prostredníctvom komorových databáz
  • prístupu k obchodným informáciám a k informáciám o jednotlivých programoch v rámci EÚ
  • moderných spôsobov elektronickej komunikácie a možnosti zapojiť sa do svetovej siete komôr
  • zapojenia mladých podnikateľov do spolupráce medzi firmami na miestnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni
  • možností ďalšieho odborného vzdelávania doma a v zahraničí
  • účasti na stretnutiach a odborných podujatiach doma i v zahraničí.

Mladému podnikateľovi, ako členovi SOPK, vzniká nárok na zľavy z poplatkov spojených s poskytovaním štandardných služieb, ktoré sa riadia Cenníkom služieb SOPK.

Ako sa stať členom SOPK