Výzva SIEA: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Podpora využívania OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Dátum vyhlásenia: 22.12.2022
Dátum uzavretia: Informácia o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr mesiac pred jej uzavretím. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

VIAC INFORMÁCIÍ O VÝZVE