EKONOMICKÝ PRIESKUM SOPK 2021 – 2022

Dotazníkový prieskum Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový prieskum, v ktorom majú manažmenty firiem možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich spoločností i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom a nasledujúcom roku.

Svojimi odpoveďami v ankete manažéri zároveň monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie. Aj tohtoročný dotazník mapuje oblasť využívania eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy v eurozóne a na pôsobenie eura v Slovenskej republike a tiež problematiku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Súčasná situácia po dvoch vlnách pandémie

Vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 sme už pred rokom do dotazníka v prieskume 2020 – 2021 zaradili blok otázok, ktorých cieľom bolo zistiť dôsledky pandémie na situáciu vo firmách. Niektoré otázky sme teraz aktualizovali či preformulovali, niektoré sme nahradili inými. Cieľom je získať odpovede, ktoré budú reflektovať súčasnú situáciu po dvoch vlnách pandémie a v čase silnejúcej jej tretej vlny.

Prezentované názory a očakávania po spracovaní poslúžia SOPK pri identifikácii nálad, postojov a situácie jej členov, ako aj ďalších podnikateľských subjektov, tak aby komora mohla vystupovať kvalifikovane a dôveryhodne. Takéto kvalifikované poznanie, ktoré mapuje nálady a pozície podnikateľského sektora v jeho trendoch za viacročné obdobie, môže efektívne slúžiť Vám pri formulovaní strategických zámerov a orgánom SOPK pri spracúvaní odporúčaní a návrhov relevantným inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2022

Tieto očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní analýzy zverejnené, tak ako v predošlých rokoch, v publikácii Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2022. Ak to epidemiologická situácia dovolí, v čo všetci dúfame, výsledky analýzy budú koncom januára 2022 prezentované na odbornej konferencii za účasti podnikateľských subjektov, predstaviteľov vlády, Národnej banky Slovenska, štátnych orgánov a verejnej správy a následne publikované v komorovom mesačníku SOPK Obchod Priemysel Hospodárstvo a na web stránke SOPK.

Veríme, že podporíte zámer SOPK poskytnúť podnikateľskej sfére erudované informácie a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov na riešenie problémov ekonomiky v Slovenskej republike. Na spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.

Dotazník je súčasťou októbrového vydania mesačníka SOPK „Obchod Priemysel Hospodárstvo“ a uverejnený je tiež na web stránke SOPK.

Dotazník je možné vyplniť do 30. novembra 2021

  1. priamo cez on-line formulár.
  2. v súbore MS Word, ktorý následne zašlite
    • na e-mailovú adresu iveta.steffekova@sopk.sk, alebo
    • poštou na adresu: SOPK, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, alebo
    • osobne na sekretariát predsedu SOPK, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, alebo
    • osobne na pracovisko regionálnej komory SOPK

Za dôveru, ochotu a čas strávený pri vyplnení dotazníka Vám vopred ďakujeme.