Green Slovakia Index spája zelené podniky a mestá

Podpora princípov udržateľnosti

Ambíciou pilotného projektu Green Slovakia Index, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku, je naštartovať dialóg medzi podnikateľskou sférou a miestnou samosprávou s cieľom podporiť a posilniť implementáciu princípov udržateľnosti. Intenzívnejšie zapojenie miestnych podnikateľov do tvorby komunálnych politík by malo viesť k zníženiu vplyvu obchodných aktivít na životné prostredie.
 
Oficiálne spustenie tohto výnimočného projektu, ktorý má prispieť k napĺňaniu princípov udržateľnosti tak vo verejnom, ako i v súkromnom sektore, sa uskutočnilo 29. júna 2021 v Košiciach.

Partnerom projektu je Košická regionálna komora SOPK spolu s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska. Iniciátorom je Inštitút klimatickej neutrality s iniciatívou Green Slovakia – Zelené Slovensko. Projekt sa realizuje v spolupráci s Mestom Košice a mestskými časťami Bratislava – Staré Mesto a Košice – Staré Mesto.
 
Jedným z cieľov posilnenia miery zapojenia miestnych podnikateľov do tvorby komunálnych politík je prispieť k zníženiu vplyvu na životné prostredie. Ďalším zo spomínaných cieľov je zmena postoja k takzvaným „EKO-udržateľným iniciatívam podnikov“ a k podpore ich zavádzania zo strany samospráv na základe transparentne nastavených kritérií a pravidiel.
 
Iniciatíva by mala napomáhať smerovaniu k plneniu klimatických cieľov Slovenska a transformácii Slovenska na klimaticky neutrálnu krajinu do roku 2050. Pre participujúcich bude teda dôležitou úlohou vymedzenie inštrumentov na uskutočnenie environmentálnych cieľov, významným faktorom bude získavanie dát a výskum.
 
„Zelená“ transformácia ekonomiky si bude vyžadovať aj zmenu prístupu samospráv k podnikaniu. Obciam v súčasnosti chýbajú informácie, údaje a nástroje, ktoré by im umožnili zachytiť a kvantifikovať prístupy podnikateľov, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, identifikovať súčasný stav a trend v tejto oblasti a definovať opatrenia v kompetencii samosprávy. Samospráva, naopak, môže podporovať prístup k zelenému prechodu na miestnej úrovni formou finančných aj nefinančných opatrení,“ hovorí iniciátor projektu Rastislav Amrich z Inštitútu klimatickej neutrality.
 
Aktivity projektu budú počas pilotnej fázy koncentrované do Bratislavy a do Košíc, dvoch najväčších slovenských miest. Zamerané budú na sektor služieb HORECA. Motiváciou pre výber metropol bola snaha využiť ich existujúci potenciál, zo strany podnikateľského sektora a zo strany samospráv, na efektívnu komunikáciu aktivít s miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi.