Valné zhromaždenie KRK SOPK 2022

SOPK v Košiciach si zvolila nové vedenie

V utorok, 29. marca 2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len KRK SOPK), v priebehu ktorého bol zvolený nový predseda predstavenstva Marek Kozlay, konateľ spoločnosti EGC, s.r.o. pôsobiacej v oblasti elektroenergetiky. Podpredsedami predstavenstva sa stali doterajší predseda predstavenstva KRK SOPK Igor Cap, konateľ spoločnosti ISC SERVICE, s.r.o., Igor Lukáč, konateľ spoločnosti L and L TRADING spol. s r.o. zo sektora stavebnín a riaditeľ úseku Obchodného controllingu, marketingu a stratégie spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o., Alexander Zemančík. KRK SOPK v rámci zhromaždenia predstavila svoje minuloročné aktivity a projekty a prezentovala svoje kľúčové plány na rok 2022.
 
Valné zhromaždenie KRK SOPK, ktoré sa konalo dňa 29.3.2022, v priestoroch novootvorenej Košickej futbalovej arény, bolo pre KRK SOPK dôležité nie len z dôvodu konania volieb, ale znamenalo tiež príležitosť na osobné stretnutie členskej základne po dvoch rokoch výrazne ovplyvnených pandémiou covid-19. Počas valného zhromaždenia prebehli voľby do volených orgánov na nasledujúce 7. volebné obdobie 2022-2027, v rámci ktorých boli členmi regionálnej komory úspešne zvolení predseda, traja podpredsedovia a ďalších deväť členov predstavenstva KRK SOPK.
 
„Veľmi nás teší, že do predstavenstva KRK SOPK boli spomedzi radov našej členskej základne zvolení vysoko kvalifikovaní reprezentanti zastupujúci širokú škálu priemyselných odvetví, menšie, stredné ako aj veľké podniky ako aj zástupcovia stredného odborného školstva a univerzity,“ uvádza riaditeľka Košickej regionálnej komory Monika Kočiová.
 
Po vyhlásení výsledkov volieb sa zúčastneným prihovoril novozvolený predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK, Marek Kozlay so svojou víziou na rozvoj, smerovanie a priority KRK SOPK na nasledujúcich päť rokov. Počas svojho prejavu hneď v úvode adresoval riziká spojené s nastupujúcou energetickou krízou a jej dôsledkami na priemysel, ktorá akcelerovala v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine a výrazne obmedzila dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Marek Kozlay vyzdvihol dôležitosť aktívne tlmočiť jej dopady na priemysel a potrebu flexibilne v spolupráci so štátom na túto situáciu reagovať.
 
Z dôvodu, že akékoľvek podnikanie z dlhodobého hľadiska je nemožné bez kvalitného ľudského kapitálu, vidí M. Kozlay úlohu KRK SOPK aj pri presadzovaní adresnej podpory  pre mladých a kvalifikovaných ľudí, ktorá by zamedzila odlivu mozgov a uľahčila ich rozhodovanie pre návrat do domovského regiónu. „Taktiež je tu obrovský potenciál univerzít na území nášho mesta a výzva ešte viac ich otvoriť svetu a prepojiť s praxou. Výrazný synergický efekt vidím v spolupráci univerzít s miestnymi malými a strednými podnikateľmi a komunálnou sférou. Je to jedna z možností ako stimulovať vznik rôznych inovácií, či startupov. Pokúsiť sa o využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie. Podporiť prísun nových technológií aj do tradičných odvetví,“ pokračuje M. Kozlay.
 
Pri nastavovaní smerovania nášho kraja je dôležité vychádzať aj z jeho výhod a výnimočnosti. „Sme prirodzeným centrom Karpatského regiónu, historickou križovatkou jeho ciest, je tu medzinárodné letisko. Naša oblasť má priemyselný charakter, ale aj dynamicky rastúci inovačný potenciál. Bohaté prírodné aj kultúrne dedičstvo a kvalifikovanú pracovnú silu. Pomôžme prilákať zahraničný kapitál do nášho regiónu, ale aj presadiť sa našim podnikateľom na svetových trhoch,“ uvádza ďalej M.Kozlay.
 
Súčasťou predsedníctva valného zhromaždenia bol aj predseda SOPK, Peter Mihók, ktorý sa taktiež prihovoril zúčastneným členom ako aj prizvaným hosťom a hneď v úvode ocenil výsledky volieb do predstavenstva SOPK v Košiciach, ktoré považuje za výbornú garanciu pre efektívne pokračovanie nastavenej spolupráce a činnosti KRK SOPK nielen v regióne. V rámci svojho príhovoru taktiež adresoval neopomenuteľný vplyv pandémie na všetky sféry života. Poukázal však na to, že aj napriek všetkým výzvam s ňou spojených, priniesla aj urýchlenia zmien a to najmä v oblasti digitalizácie a informatizácie, čo sa však musí pretaviť aj do nárastu dôrazu na kyberbezpečnosť, kde vidí práve aj dôležitú úlohu SOPK.
 
Pozvanie vystúpiť v rámci valného zhromaždenia prijali aj primátor mesta Košice, Jaroslav Polaček a viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda, ktorí taktiež apelovali na potrebu prepojenia politiky a ekonomiky a dôležitosť medzisektorovej spolupráce. Práve tá by mala zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní imidžu mesta Košice nielen ako kultúrnej a cestovnej destinácie, ale aj miesta kde sa oplatí priniesť svoj biznis. V súvislosti s budovaním novej značky mesta už mesto Košice poverilo aj nového splnomocnenca pre spoluprácu s podnikateľským sektorom, pána Martina Mudráka.
 
Košická regionálna komora SOPK počas valného zhromaždenia vyhodnocovala svoju činnosť za uplynulý rok a zároveň predložila svoje plány na rok 2022 ako aj víziu a smerovanie na nasledujúce siedme volebné obdobie. Okrem tradičných formátov podujatí ako sú semináre a webináre, konferencie či prijatie veľvyslancov a obchodných radcov z Číny a Iránu, bola mimoriadne dôležitou aktivitou misia do hlavného mesta Estónska, Tallinnu, na ktorej sa zúčastnili kľúčoví aktéri z oblasti akadémie, biznisu a verejnej správy z Košíc.
 
Misia bola zameraná na získanie informácií a príkladov úspešného fungovania inovačných štruktúr a digitalizácie a konala sa v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Helsinkách na základe Memoranda o spolupráci medzi SOPK a MZVaEZ SR.
 
Počas valného zhromaždenia boli za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania Čestným uznaním SOPK ocenené viaceré členské organizácie a osobnosti: STABILITA, d.d.s., a.s. a výkonný riaditeľ spoločnosti Marián Melichárek, ALFOPA, spol. s r.o., FOTIA, s.r.o., SOŠ technická Košice, SOŠ techniky a služieb Veľké Kapušany ako aj Technická univerzita v Košiciach pri príležitosti ich 70.výročia založenia. Najvyššie ocenenie, Zlatá medaila SOPK, bola udelená pánovi Jánovi Bílekovi za jeho činnosť a prínos pri budovaní štruktúr SOPK.
 
„Členskú základňu ako aj samozrejme celý podnikateľský sektor musí čeliť výzvam spojeným s dnes už pomaly odznievajúcou pandémiou ako už aj aktuálne prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine. Je dôležité zdôrazniť, že firmy na východe Slovenska sú naviazané na obchod či už s Ukrajinou alebo s Ruskou federáciou v oveľa vyššej miere ako zvyšok Slovenska. Napriek pandémii a obmedzeniam, ktorým sme spoločne čelili posledné dva roky, sme aktívne pomáhali podnikateľom v regióne pri nadväzovaní nových obchodných kontaktov, budovaní spoločnej identity regiónu z pohľadu biznisu či pri medzisektorovom prepájaní, ktoré je pre našu spoluprácu nevyhnutné a už dnes ukazuje svoje výsledky. Profilácia Košíc ako mesta znalostnej ekonomiky, inovácií a digitalizácie je pre nás spoločne s prepájaním sveta tradičného priemyslu a pokroku prioritou,“ uviedla na záver riaditeľka KRK SOPK M. Kočiová.

NOVÉ PREDSTAVENSTVO KRK SOPK 2022-2027