Ulysseus - spoločný projekt európskych univerzít schválený

Košická regionálna komora SOPK ako asociovaný partner spoločného projektu európskych univerzít

Projekt Ulysseus, v rámci ktorého sa v snahe vytvoriť jednu z prvých dlhodobých nadnárodných aliancií pre vzdelávanie a výskum spojilo šesť európskych univerzít bol schválený.

Zástupcovia šiestich európskych vysokých škôl a početne zastúpení pridružení partneri sa koncom januára 2020 zišli na pôde stáleho zastúpenia Španielska v Bruseli, aby podpísali programové vyhlásenie medzinárodného projektu Ulysseus. Cieľom aliancie je vytvoriť dlhodobé partnerstvo, spoločné štruktúry a stratégie v oblasti vzdelávania a výskumu, ktoré súvisia s prioritami jednotlivých krajín, regiónov a miest členských štátov. Táto spolupráca by mala okrem podpory inovácií viesť aj k sociálnej inklúzii a zvyšovaniu zamestnanosti absolventov. K dosiahnutiu daného cieľa napomôže najmä podpora výmenných pobytov a spoločná práca na projektoch do roku 2030. 

Ulysseus však chce byť viac než len akademickou alianciou. Zakladajúcimi členmi aliancie sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Cote d'Azur (Francúzsko), Manažérske centrum Innsbruck (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Iniciatívu však tvorí viac ako šesť členov, pretože získava silnú podporu miestnych samospráv, regionálnych vlád, obchodných komôr ako aj sociálnych a hospodárskych subjektov zo všetkých šiestich partnerských krajín. Projekt zapojenia Technickej univerzity spolu s Košickou regionálnou komorou SOPK ako asociovaným partnerom taktiež podporili aj Košický samosprávny kraj, mesto Košice a IT Valley Košice.

Košická regionálna komora sa snaží svojou činnosťou v čo najvyššej možnej miere prispieť k prepájaniu štúdia a reálnych potrieb zamestnávateľov. „Aliancii Ulysseus nesie v sebe z nášho pohľadu veľký potenciál nakoľko ponúka možnosť nadnárodnej kooperácie rôznych organizácií postavenej na princípe spolupráce regiónov. Univerzity ako prirodzený partner podnikateľov poskytujúci vzdelanie, vedu a výskum sú neodmysliteľnou súčasťou v procese rozvoja regiónov. Vytvorenie udržateľného priestoru na zdieľanie skúseností, know-how a budovanie inovácií považujeme za jeden z najväčších možných prínosov aliancie Ulysseus“, dodáva riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK, Monika Kočiová.

Šesť zakladajúcich členov anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú s príslušnými pridruženými partnermi schádzať pri spoluvytváraní spoločných, interdisciplinárnych a flexibilných výučbových podnikateľských aktivít, významného výskumu a premieňať predstavy na realitu.

Viac informácií o aliancii Ulysseus