Košická regionálna komora SOPK

Regionálne zastúpenie SOPK v Košickom kraji

 

 
Košická regionálna komora SOPK je regionálnym zastúpením SOPK v Košickom kraji v juhovýchodnej časti Slovenska, s počtom obyvateľov 800-tisíc druhom naj­väčšom kraji na Slovensku.

Medzi najdôležitejšie výhody kraja patrí jeho priemyselný charakter, ponuka kvalifiko­vanej pracovnej sily, dynamicky rastúci inovačný potenciál, bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo, medzinárodné letisko v Košiciach či prekládka medzi širokorozchodnou a úzkorozchodnou železnicou.

Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji hutnícky, stro­jársky, elektrotechnický, potravinársky a IKT priemysel. Dominujúce je bezpochy­by hutníctvo, ktoré tvorí 60 % priemyselnej produkcie regiónu a 50 % jeho exportu. V tomto odvetví pôsobí aj najväčšia spoločnosť v kraji U. S. Steel Košice. Košický kraj dis­ponuje 18 priemyselnými parkami rozmiestnenými vo všetkých okresoch. Najvýznam­nejší priemyselný park je pri obci Kechnec, 18 km od Košíc, v ktorom má prevádzku približne 10 podnikov pôsobiacich v oblasti automobilového, strojárskeho priemyslu a v oblasti logistiky.

Administratívnym, priemyselným, obchodným, ekonomickým a kultúrnym centrom kraja je mesto Košice, ktoré získalo v roku 2013 titul Európske hlavné mesto kultúry, vďaka čomu došlo k významnému rozvoju v oblasti kreatívnej ekonomiky a cestovné­ho ruchu. Košice sú i významným univerzitným centrom, sídlom troch univerzít a jednej vysokej školy, fakúlt a detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl a tiež ôsmich ústavov Slovenskej akadémie vied či troch vedeckých parkov a výskumných centier.

Košická regionálna komora SOPK sídli v dynamicky sa rozvíjajúcom meste, ktoré sa profiluje predovšetkým ako centrum spoločností so zameraním na špičkové informač­né a telekomunikačné technológie. Vzhľadom na narastajúci význam IKT priemyslu a dôraz kladený na rozvoj inovačného potenciálu východného Slovenska a výskumno­-vývojovej infraštruktúry v regióne je jednou z jej priorít prepájanie podnikateľov pôso­biacich v tradičných odvetviach so svetom inovácií.

Štatistický Úrad SR: Košický kraj v číslach