História Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach

Roky monarchie 1850 – 1918


185014. novembra vznikla OPK v Košiciach
 • obvod zahŕňal župy: Abov, Turňa, Šariš, Spiš, Gemer, Zemplín, Uh, Berehovo, Ugoča a Marmaroš
 • predseda – Eduard Bujanovics, podpredseda – Štefan Koppy, tajomník – Imrich Szabó
 • súpis komorových členov za pomoci obyvateľov pôsobiacich vo všetkých odvetviach obchodu a priemyslu
 • v oblasti sociálno-politickej pôsobila OPK ako Rozhodcovský súd v sporoch medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
OPK bola spravodajským a poradným orgánom ministerstva obchodu tým, že vyhotovovala ročné štatistiky a prehľady o hospodárskom dianí v obvode, ktorý sa vplyvom reorganizácií niekoľkokrát zmenil.

 
1857
 • výstava a propagácia priemyselných výrobkov pri príležitosti návštevy cisára Františka Jozefa I. v Košiciach sa stretla s veľmi priaznivou odozvou
 
1868
 • komora mala vonkajších, vnútorných a korešpondujúcich členov
 • ťažká finančná kríza ovplyvnila aj činnosť komory, ktorej fungovanie bolo následne podporené vládou
 
1871 – významný zlom v činnosti OPK
 • komora sa stala skutočným reprezentantom hospodárskych kruhov v regióne a upevnila postavenie remeselníkov a obchodníkov v hospodárskom, politickom aj kultúrnom živote
 
1880 po vzniku OPK v Miškolci prišla košická komora o župy Boršod a Gemer
 
 
1890 vznik OPK v Banskej Bystrici
 • košická komora prichádza o župu Liptov
 • až do 1918 obvod košickej komory tvorili župy: Abov, Turňa, Šariš, Spiš, Zemplín a Užhorod
 
 

Roky československé 1918 – 1938


1919 novými štátnymi hranicami sa mení aj územná pôsobnosť komory
 • rozpustené orgány OPK v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach
 • vedením OPK v Košiciach bol poverený jej hlavný tajomník Aladár Siposs
 • strata polovice Abovsko-turnianskej a Zemplínskej župy a zároveň opätovné získanie bývalých žúp Berehovo, Ugoča a Marmaroš
 
1923 – košická komora sa po pripojení Podkarpatskej Rusi stala čo sa týka rozlohy najväčšou komorou
 • po reforme politickej správy pozostával obvod OPK v Košiciach z 24 politických okresov na území východného Slovenska a 18 okresov na území Podkarpatskej Rusi
 
***
Činnosť komory bola v období rokov 1919 – 1923 značne obmedzená, kvôli zlej finančnej situácii. Komorová agenda sa rozrástla, avšak počet úradníkov nebolo možné navýšiť. Komora sa venovala zberu rôznych štatistických údajov a  spolupracovala na príprave obchodných zmlúv s Maďarskom a so Švajčiarskom.

***
V medzivojnovom období organizovala OPK v Košiciach takmer pravidelne v rôznych mestách východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi tzv. komorové dni. Počas komorových dní zástupcovia komory oboznámili podnikateľskú verejnosť s novelami zákonov týkajúcich sa daňovej oblasti, sociálnej oblasti či živnostenského práva. Úlohou však bolo i získanie podnetov, ktorých aplikácia by mohla zlepšiť podnikateľské prostredie v regióne.
 
***
Košická komora sa v týchto rokoch výrazne angažovala a podieľala na propagácii výrobcov a výrobkov z oblasti svojho komorového obvodu – vydávanie časopisu Hospodárske rozhľady, inzerovanie v zahraničnej tlači, organizovanie rôznych remeselných a priemyselných výstav.

1938 v dňoch 16. júla až 31. augusta pri príležitosti 20. výročia vzniku ČSR sa uskutočnila Jubilejná výstava, nazývaná i Výstava Východu ČSR
 • zúčastnili sa jej zástupcovia vlády, krajinský prezident i mnohé významné osobnosti politického a hospodárskeho života
 • OPK v Košiciach sa okrem hmotnej podpory podieľala na výstave i organizačne – pripravila expozíciu v pavilóne Obchod, živnosť, priemysel
 • cieľom komory bolo získanie nových investícií pre východné Slovensko a Podkarpatskú Rus, čo sa však pre nepriaznivé udalosti na medzinárodnopolitickej scéne nepodarilo dosiahnuť

 

Roky vojnové 1938 – 1945


1938 začiatkom novembra sa OPK v Košiciach rozdelila na 2 časti, a to na slovenskú časť a maďarskú časť 
 • slovenská časť bola na základe rozhodnutia ministra hospodárstva premiestnená do Prešova
 • maďarská časť ostala v Košiciach
 
1940 založenie Vysokej školy obchodnej (predchodkyňa súčasnej Ekonomickej univerzity)
 • na činnosť spočiatku prispievali výlučne len komory – podľa poplatkového kľúča hradila OPK v Prešove približne 9 % jej výdavkov
***
Nedemokratický režim a nové politické usporiadanie priniesli i bezprecedentné prenikanie politiky do hospodárskej samosprávy.

1941 súčasťou programu odbornej relácie Slovenského rozhlasu zameranej na obchod, priemysel a remeslá sa stali prednášky hlavného tajomníka prešovskej komory Vojtecha Marenčina „Priemysel, obchod a živnosti vo východnej oblasti štátu“
 
***
Podobne ako činnosť OPK v Prešove i činnosť maďarskej OPK v Košiciach sa dokázala vyrovnať s nástrahami vojnového obdobia a obhájiť v konkurenčnom boji komorové územie i nutnosť svojej existencie. Jej činnosť bola determinovaná nepriaznivým vývojom finančnej situácie. Zvyšujúce sa nároky na činnosť komory si vyžadovali i pôžičku od maďarskej vlády.

1945 – prestáva pôsobiť OPK v Prešove
 • následkom udalostí z konca roka 1944 (bombardovanie Prešova a priblíženia sa frontu), kedy sa činnosť komory obmedzila prakticky na minimum, a rozhodnutia ministra hospodárstva o rozpustení správnych komisií všetkých troch slovenských komôr začiatkom roka 1945, OPK v Prešove prestala pôsobiť
 • aj OPK v Košiciach pravdepodobne v rovnakom čase tiež prestala vykonávať svoju činnosť

 

Roky obnovy 1945 – 1948


1945 – opätovné spojenie rozdelenej komory
 • začiatkom roka neexistoval žiadny oprávnený orgán, ktorý by vybavoval komorové záležitosti a spravoval jej majetok
 • až nariadením Povereníctva pre priemysel, živnosti a zásobovanie zo dňa 29. marca 1945 sa rozhodlo o opätovnom spojení Viedenskou arbitrážou rozdelenej komory. Jej staronovým sídlom sa stali Košice
***
V snahe spoznať zložitú hospodársku situáciu a pomôcť pri riešení problémov východu republiky usporiadala košická komora v rokoch 1946-1948 v okresných mestách svojho obvodu tzv. komorové dni. Počas nich komoroví referenti zisťovali najmä živnostensko-právne prekážky, stav priemyselných podnikov, distribučné, ale aj dopravné pomery.

1948 – zaniká OPK v Košiciach
 • po politických zmenách z februára 1948 sa obchodné a priemyselné komory pokladali za hospodárske inštitúcie nekompatibilné so socialistickým hospodárskym systémom
 • vládnym nariadením z decembra 1948 sa rozhodlo o zániku pôsobnosti obchodných a priemyselných komôr v celom štáte a o prechode časti ich kompetencií na krajské národné výbory, resp. iné vládnym nariadením stanovené orgány
 • OPK v Košiciach zanikla 31. decembra 1948

 

Retrospektíva rokov 1948 – 1990


1949 vládnym nariadením sa stanovilo: „Pôsobnosť komôr, súvisiaca so zahraničným obchodom, prechádza dňom 1. januára 1949 na spolok Československá obchodná komora.“

 
1967 rozvíjajúcim sa zahraničnoobchodným aktivitám začala pomáhať pobočka Československej obchodnej komory v Bratislave

 
1981 od tohto roku fungovala komora pod novým názvom – Československá obchodná a priemyselná komora (ČSOPK)
 • aj tu sa dodržiaval princíp ako vo federálnej vláde – keď bol predsedom Čech, podpredsedom bol Slovák a naopak
 
1989 – zriadenie regionálnych kancelárií ČSOPK
 • zmeny v politickej a hospodárskej klíme začaté koncom roku 1989 a prechod na trhové hospodárstvo vyvolali objektívnu potrebu novým spôsobom kodifikovať poslanie a postavenie obchodných a priemyselných komôr v krajine
 • ČSOPK bez toho, aby čakala na nové zákony, pristúpila k zriadeniu svojich regionálnych kancelárií v Brne, Plzni, Českých Budějoviciach, Hradci Králové, Ostrave, Liberci, Banskej Bystrici a Košiciach
 • úlohou nových regionálnych kancelárií komory bolo pripraviť všetky podmienky pre zriadenie samostatných komôr akonáhle bude zavŕšená príslušná legislatívna úprava
 
1990 ustanovenie ČSOPK zákonom
 • Stanovy komory prijímalo jej Valné zhromaždenie a schvaľovala federálna vláda ČSFR
 • sídlom komory bola Praha
 • v Bratislave pôsobilo oblastné riaditeľstvo a v ďalších 8 mestách regionálne kancelárie

 

Po roku 1991


1991 Predstavenstvo ČSOPK v januári 1991 ustanovilo do funkcie nového podpredsedu Ing. Petra Mihóka, CSc., dovtedajšieho riaditeľa odboru Ministerstva zahraničných vzťahov SR
 • povereným predsedom bol naďalej Dr. Ing. Vojtěch Bureš
 • ČSOPK mala 2 196 členov, z toho na území Slovenska 686
 • na Slovensku boli už v tom čase otvorené regionálne kancelárie v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Trenčíne
 • pripravovali sa materiálne a personálne predpoklady na otvorenie regionálnych kancelárií v Nitre, Michalovciach a Bratislave a detašovaných pracovísk v Martine, Prešove, Lučenci a Poprade
 
27.3.1991zriadenie Regionálnej kancelárie ČSOPK v Košiciach
 • do funkcie riaditeľa bol menovaný na základe konkurzu Ing. Ľudovít Korotnoky
 • do pôsobnosti jej regiónu patrili okresy: Košice-mesto, Košice-vidiek, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa

1992 - Začiatok modernej histórie SOPK

 • Slovenská národná rada schválila v decembri 1991 zákon o obchodných a priemyselných komorách, ktorý bol zverejnený ako Zákon SNR č. 9/1992 Zb. dňa 16. januára 1992. Slovenská obchodná a priemyselná komora začala svoju činnosť 1. júla 1992
 • k tomuto dátumu mala 13 311 členov a 7 regionálnych kancelárií v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Michalovciach.

1994 podanie návrhu na navrátenie budov
 • Predseda SOPK predložil predsedovi vlády SR listom návrh na priestorové umiestnenie SOPK, ktorá od svojho vzniku pôsobí v prenajatých priestoroch. Návrh konštatoval nevyhnutnosť hľadania cesty pre navrátenie budov bývalých obchodných komôr SOPK. Napriek vynakladanému úsiliu zo strany predstaviteľov SOPK nebola táto otázka do dnešného dňa vyriešená.
 
1996 novelizácia Zákona SNR o obchodných a priemyselných komorách, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.5.1996, zmenila povinné členstvo na dobrovoľné
 • touto zmenou sa sťažila činnosť SOPK a zúžil sa tak priestor pre formovanie podnikateľského prostredia, keďže SOPK už nezastupovala všetky podnikateľské subjekty v SR
 • Regionálny výbor Košice prerokoval otázky prípravy volieb do orgánov SOPK, reštrukturalizácie doterajších pracovísk regionálnej kancelárie v súlade so vznikom nových krajov a okresov v regióne
 • členská základňa mala 735 členov
 
1998 na zasadnutí Predstavenstva SOPK bolo schválené zriadenie Regionálnych komôr SOPK v Bratislave, Košiciach, Prešove a Trnave, ktoré boli dovtedy regionálnymi kanceláriami
 
2000 150. výročie vzniku Košickej regionálnej komory
 • vydanie publikácie "Dejiny obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach"

2005–2014významnou činnosťou KRK SOPK bolo využívanie prostriedkov z fondov EÚ a realizovanir niekoľkých projektov ako napr.:
 • Projekt "Slovensko-ukrajinská obchodná komora" (Phare Credo Programme)
 • Poradenstvo pre strojárske podniky na východnom Slovensku (Transform Programme)
 • INTEGRA - Integrácia malých a stredných podnikov z krajín strednej a východnej Európy na trh EÚ
 • Interaktívne podporné centrum Slovensko - Čierna Hora (Slovak Aid)
 • e-PLATON Slovakia, Ukraine and Flanders - vytvorenie Flámsko-Slovensko-Ukrajinskej platformy
 • Posilnenie firemného ekosystému malých a stredných podnikov pri prekonávaní hospodárskej krízy (e-BEST)

***
Košická regionálna komora SOPK sa zameriavala na rozvoj cezhraničnej spolupráce a partnerstiev. Svoju činnosť smerovala aj na zvýšenie informovanosti podnikateľskej obce o legislatíve EÚ a dopadoch jej rozšírenia aj o Slovensko za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na spoločnom európskom trhu, či pomoc pri nadviazaní obchodnej spolupráce.
 
 

Od roku 2017


2017 – 25.výročie založenia SOPK

***
KRK SOPK zameriava svoju činnosť na rozvoj podnikateľského prostredia v regiónoch, spoluprácu s partnerskými komorami ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Prioritnými partnermi KRK SOPK naďalej ostávajú komory z krajín V4, pohraničných regiónov Maďarska, Poľska, Ukrajiny, či OPK v Karpatskej oblasti ale tiež nové partnerské OPK z projektu Ulysseus a to konkrétne v Innsbrucku, Nice, Janove, Sevilly a Helsinkách.

KRK úzko spolupracuje s organizáciami podporujúcimi rozvoj obchodu a podnikania, zmiešanými obchodnými komorami, univerzitami, klastrami a združeniami, ale najmä so samosprávou a inštitúciami sídliacimi v Košickom kraji.

Neodmysliteľnou súčasťou činností KRK je spolupráca s diplomatickými zastupiteľstvami, a to ako zahraničnými na Slovensku, tak aj so slovenskými v zahraničí ako aj honorárnymi konzulátmi.

Košická regionálna komora smeruje svoju pozornosť na témy podpory malých a stredných podnikov a to najmä v jednotlivých okresoch Košického kraja, ktoré sú definované ako Najmenej rozvinuté okresy. Svoju činnosť tiež zameriava na hľadanie možností podpory tradičných odvetví, prinášajúcich hodnotu pre jednotlivé regióny.