Slovenská obchodná a priemyselná komora je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu SOPK


Prednosti rozhodcovského konania pre podnikateľov:  
  • rozhodcovské konanie je na rozdiel od súdneho konania neverejné, čím sa zabezpečuje jeho diskrétnosť,
  • rozhodcovské konanie je časovo rýchlejšie, lehoty na vydanie rozhodnutia sa počítajú v mesiacoch,
  • rozhodcovské konanie je menej formálne ako súdne,
  • rozhodcovské rozhodnutie je konečné (možno ho zrušiť len výnimočne),
  • z hľadiska medzinárodných arbitrážnych sporov je dôležité, že v zahraničí je ľahšie dosiahnuť vykonateľnosť rozhodcovského rozhodnutia ako vykonateľnosť cudzieho súdneho rozsudku.

Poplatky za rozhodcovské konanie sú v zásade porovnateľné so súdnymi poplatkami. Náklady rozhodcovského konania znášajú účastníci konania.

Právnym titulom rozhodovania sporu pred Rozhodcovským súdom SOPK je rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka. V praxi sa častejšie využíva rozhodcovské doložka ako súčasť zmluvy (napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod.), ktorá má byť predmetom eventuálneho sporu medzi zmluvnými stranami. Spor následne, pod¬ľa rozhodnutia zmluvných strán, bude riešiť jeden rozhodca alebo senát. Rozhodcovský súd SOPK vedie Zoznam rozhodcov, z ktorého si účastníci vyberú konkrétnych rozhodcov, ktorí majú rozhodnúť ich spor.

Rozhodcovské súdy sú súdmi nezávislými od štátnej moci. Vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov je rovnaká ako súdnych rozsudkov. Vykonateľný rozhodcovský rozsudok, teda aj rozsudok Rozhodcovského súdu SOPK, je exekučným titulom a proti dlžníkovi je možné na jeho základe viesť exekučného konanie.

Kontakt:
Rozhodcovský súd SOPK
Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5413 1168
E-mail: rozsud@sopk.sk

Viac informácií