SOPK a ekonomika Slovenskej republiky

O slovenskej ekonomike

Slovenská republika je príkladom ekonomiky, ktorá dokázala pozitívne využiť príleži­tosti vyplývajúce z politických a ekonomických zmien na prelome posledných dvoch dekád minulého storočia a tiež z pokojného rozdelenia pôvodného spoločného štátu s Českou republikou. V krátkom čase dokázala svoju ekonomiku transformovať na tr­hový systém a úspešne smerovať produkciu na zahraničné trhy, v dôsledku čoho sa stala jednou z najotvorenejších ekonomík Európskej únie. Podľa veľkosti prírastku hrubého domáceho produktu patrí Slovensko v posledných rokoch pravidelne k naj­rýchlejšie rastúcim ekonomikám v Únii. Na tvorbe HDP sa rozhodujúcou mierou podieľa prie­myselná výroba, jej podiel je výrazne vyšší, ako je priemer Európskej únie.

Dominujúcim priemyselným odvetvím je výroba automobilov a nadväzujúcich výrob­kov. Na Slovensku, kde sa ešte v roku 1990 prakticky nevyrábali osobné autá, sa dnes vyrába v prepočte na jedného obyvateľa najviac automobilov na svete. Jednoznačne pozitívny vplyv na vysoký a stály ekonomický rast malo prijatie Slovenska do Európ­skej únie a následný vstup do eurozóny a aj možnosť využívania voľného pohybu tova­rov a služieb v rámci Schengenského priestoru.

V makroekonomickej oblasti Slovensko plní základné požiadavky, ktoré mu umožnili vstúpiť do eurozóny, t. j. nízku mieru inflácie, klesajúci deficit verejných financií a cel­kový dlh, ktorý je pod priemerom členských krajín Európskej únie.

Na udržanie stáleho vysokého rastu stoja výzvy smerom k zlepšeniu kvality verejnej správy, vyrovnávaniu regionálnych rozdielov a skvalitneniu vzdelávania a výskumu. Tieto kroky majú zároveň potenciál zlepšiť podnikateľské prostredie, a tým aj hodno­tenie Slovenska v rebríčkoch konkurencieschopnosti ekonomiky.

Postavenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spoločnosti

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pô­vodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu pod­nikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Členmi SOPK sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú čin­nosť v hospodárskych odvetviach alebo ktoré majú svojím zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996 je členstvo v Komore dobrovoľné.

SOPK má zastúpenie aj v medzinárodných komorách, a to v Združení európskych ob­chodných a priemyselných komôr Eurochambres so sídlom v Bruseli a v Medzinárod­nej obchodnej komore so sídlom v Paríži.

                                                                                              

Z odvetvového hľadiska sú členmi SOPK podnikateľské subjekty naprieč celým hos­podárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty – a tiež stredné odborné školy.

Z hľadiska veľkosti sú členmi SOPK veľké firmy so slovenským i zahraničným kapitá­lom, holdingy, akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 % a na exporte Slovenska takmer 90 %.