InnoService – Cezhraničné portfólio inovačných služieb

Dátum realizácie: 1.10.2017 – 31.1.2019

Projekt "CEZHRANIČNÉ PORTFÓLIO INOVAČNÝCH SLUŽIEB" podporovaný programom "Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation" mal za cieľ zlepšenie produktivity práce, konkurencieschopnosti, inovatívnosti podnikov ako aj infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja. V prvom rade sa zameriaval na posilnenie a zlepšenie kapacity a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami, a to prostredníctvom získavania vedomostí a skúseností zamestnancov v oblasti špecifických inovačných služieb pre podnikateľov.

Prostredníctvom novo vyvinutého on-line nástroja sú zhromažďované a poskytované informácie o infraštruktúre výskumu a vývoja a inovačných službách v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska na jednom mieste, ktoré je pre záujemcov k dispozícii 24 hodín denne.

Predstavitelia slovenských a maďarských spoločností a vedecko-výskumných inštitúcií mali taktiež príležitosť stretnúť sa osobne a diskutovať o možnej spolupráci. Prostredníctvom moderných riešení IKT, akými sú internet a mobilné aplikácie, ako aj prostredníctvom osobných kontaktov a diskusií podporia komory cezhraničnú spoluprácu zameranú na inováciu.

NOVÉ ONLINE PORTFÓLIO VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH SLUŽIEB

Na realizácii projektu sa podieľali regionálne obchodné a priemyselné komory z Banskej Bystrice, Košíc, Nogradu, Hevesu a regiónu Boršod-Abaúj-Zemplén. Projekt bol realizovaný pod vedením Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Rozpočet projektu bol vo výške 162 174,60 EUR, z čoho 137 848,41 EUR predstavovalo spolufinancovanie ERDF.

Viac informácií o programe: http://www.skhu.eu/

*Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.