InProTool - Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva

Dátum realizácie: 1.12.2020 – 30.6.2022

InProTool - online nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva

Kreativita, inovácie a ochrana duševného vlastníctva sú dôležitými faktormi rozvoja regiónov. Sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť. V oblasti inovačnej výkonnosti Slovensko a Maďarsko dlhodobo obsadzujú najnižšie priečky. Cezhraničné regióny, ktoré spravidla v dôsledku okrajovej polohy môžu mať rôzne znaky marginalizácie, však disponujú potenciálom pre spoločný rozvoj živých inovačných ekosystémov, ktoré budú prepájať ľudí, firmy a rôzne inštitúcie pri hľadaní inšpirácií a rozvíjaní nových znalostí pre rozvoj regiónov.

CIELE
Cieľom projektu „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva“ (InProTool - Industrial Property cross-border pre-assessment tool) je prispieť k vytváraniu inovačného ekosystému v oblasti Juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska prostredníctvom zlepšenia spolupráce prihraničných obchodných a priemyselných komôr. Obchodné komory regiónov Banská Bystrica (vedúci partner projektu), Košice, Novohrad, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín spoločne vyvinuli novú online službu InProTool na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov www.inprotool.eu.

Služba je koncipovaná formou dotazníka, ktorý na základe vašich odpovedí na sériu otázok následne vyhodnotí vaše potreby a formuluje odporúčania v danej oblasti.

Lepšia znalosť firiem o svojom duševnom vlastníctve prispeje nielen k jeho lepšej ochrane a využitiu, ale umožní aj plne využiť z neho vyplývajúci potenciál a zvýšiť tak konkurencieschopnosť firiem na domácich aj zahraničných trhoch. Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom posilnenia a zlepšenia medziinštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami.

Pracovníci komôr boli taktiež vyškolení na poskytovanie tejto novej prediagnostickej služby, ale aj na poskytovanie ďalších konzultačno-poradenských služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany, čo prispeje nielen k zvýšeniu povedomia o priemyselnom vlastníctve, ale aj k podpore inovačnej spolupráce v prihraničných regiónoch.

FINANCOVANIE
Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovakia-Hungary. Viac informácií o programe: http://www.skhu.eu/

Celkový rozpočet projektu: 165 170,00 EUR
z toho ERDF: 140 394,50 EUR
národné spolufinancovanie: 16 517,00 EUR
vlastné zdroje partnerov: 8 258,50 EUR

ERDF financovanie (85 %):
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora SOPK (vedúci partner): 53 857,70 EUR
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Košická regionálna komora SOPK: 22 768,10 EUR


PARTNERI PROJEKTU

Vedúci partner:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora SOPK
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Elena Stieranková, tel. +421 48 4125 6334, elena.stierankova@sopk.sk
Web: www.sopk.sk/bb

Ostatní partneri:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Košická regionálna komora SOPK
Adresa: Bencúrova 13, 040 01 Košice
Kontakt: Ing. Jana Končeková, tel. +421 55 6220 633, jana.koncekova@sopk.sk
Web: www.sopk.sk/ke

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy)
Adresa: Alkotmány 9/A, 3100 Salgótarján, Maďarsko
Kontakt: Andrea Nyerges, tel. +36 32 520 868, mkikmszt@nkik.hu
Web: http://www.nkik.hu/hu/

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Hevešskej župy)
Adresa: Pf.440, 3301 Eger, Maďarsko
Kontakt: Márk Becskei, tel. +36 36 429-612 121, mark.becskei@hkik.hu
Web: http://www.hkik.hu/hu/

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy)
Adresa: Szentpáli str.1, 3525 Miskolc, Maďarsko
Kontakt: Irma Tóth, tel. +36 46 501 878, toth.irma@bokik.hu
Web: http://www.bokik.hu/hu/

*Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.