Váš pas na tovar do viac ako 80 krajín sveta


Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín počas jedného roka (t.j. 12 mesiacov).

Karnet ATA umožňuje bezcolný dočasný vývoz/dovoz tovaru najmä v týchto kategóriách:

  • tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach
  • obchodné vzorky
  • zariadenia na výkon povolania

Systém karnetu ATA:

  • poskytuje jednoduchý a rýchly spôsob dočasného vývozu a spätného dovozu tovaru zo SR do zahraničia, mimo EÚ
  • umožňuje držiteľovi karnetu ATA zjednodušené colné konanie pri tovare, bez potreby zastúpenia a skladania colnej zábezpeky na zahraničnej colnici

Tovar dočasne dovezený na karnet ATA do krajiny určenia musí byť z tejto krajiny vyvezený späť v nezmenenom stave a v určenej lehote.

Držitelia karnetu cestujúci do zahraničia s tovarom, vybavení karnetom ATA, môžu:

  • zariadiť si colné formality za vopred známe náklady spojené s tranzitom a dočasným dovozom v krajine určenia
  • navštíviť na jeden karnet ATA viac ako jednu krajinu pri svojej zahraničnej ceste
  • použiť jeden karnet (tzv. viacnásobný karnet) na niekoľko zahraničných ciest počas ročnej platnosti karnetu.


Na druhej strane, na karnet ATA sa nemôže dovážať tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu, ako aj tovar určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.

Na území Slovenskej republiky karnety vydáva výhradne Slovenská obchodná a priemyselná komora vo svojich regionálnych komorách. SOPK je súčasťou medzinárodného záručného reťazca pre karnety ATA (WATAC).

Viac informácií

Cenník služieb SOPK

Kontakt:
Košická regionálna komora SOPK
Colno-certifikačná agenda
Ing. Katarína Vitkovská
tel.: +421/55 6220640, +421 904 876 992
certifikaty.ke@sopk.sk