Osvedčenie o voľnom predaji (Free Sale Certificate)

Uvádzanie určitých výrobkov na trhy tretích krajín

Na čo slúži Osvedčenie o voľnom predaji (Free Sale Certificate):
Osvedčenie o voľnom predaji (OVP/FSC) je dokument ktorým autorizovaná inštitúcia (SOPK) osvedčuje, že určené výrobky uvedené v zozname k osvedčeniu, ako sú napr. technické výrobky spadajúce pod CE legislatívu, potraviny, lieky, medicínske zariadenia alebo kozmetika, spĺňajú technické, hygienické, environmentálne predpisy a normy na ich výrobu, zloženie a voľný predaj  na jednotnom trhu Európskej únie, vrátane ČŠ EÚ, z ktorej pochádzajú, alebo z ktorej sú vyvážané do tretích krajín mimo EÚ.

Kto vydáva osvedčenie o voľnom predaji?
SOPK vydáva tieto osvedčenie na základe e-Žiadosti o vydanie osvedčenia o voľnom predaji (e-ŽoV FSC), ktorú môže podať výrobca/schválený zástupca zahraničného výrobcu/dovozca v EÚ alebo vývozca/exportér so sídlom v SR na základe  ním predložených osvedčení, test reportov alebo atestácie kvality uvedených výrobkov, ktoré sú vyrábané a uvádzané na jednotný trh EÚ v súlade s technickými predpismi a normami, ako aj v súlade s predpismi o ochrane života a zdravia ľudí/spotrebiteľov, zvierat a životného prostredia SR a EÚ.

Aké druhy osvedčenie o voľnom predaji vydáva SOPK?
SOPK vydáva 3 druhy osvedčení o voľnom predaji, ide o nasledovné osvedčenia:
 
  1. Osvedčenie o výrobe a voľnom predaji / Certificate of Manufacture and Free Sale (OVaVP/M&FSC) – ak žiadateľom je slovenský výrobca a súčasne aj exportér uvedených výrobkov do tretích krajín, mimo EÚ. Podmienkou je, že už uvádza uvedené výrobky na vnútorný trh EÚ, môže predložiť osvedčenia a/alebo vyhlásenia o zhode s predpismi platnými pre voľný obeh a uvedenie daného druhu tovaru na vnútorný trh EÚ
  2. Osvedčenie o voľnom predaji / Certificate of Free Sale (OVP/FSC) - ak žiadateľom nie je slovenský výrobca ale len:
    • splnomocnený zástupca v EÚ zahraničného výrobcu, ktorý uvádza tovar na vnútorný trh EÚ v súlade s predpismi EÚ
    • alebo exportér (re-seller) tovaru so sídlom v SR, ktorý bol uvedený na vnútorný trh EÚ v súlade s predpismi EÚ
  3. Osvedčenie o voľnom predaji na export výrobkov do ALŽÍRSKA (FMC) SOPK, vydáva osvedčenia o voľnom predaji (OVP/FSC) a osvedčenia o výrobe a voľnom predaji (OVaVP/MFSC) na export do Alžírska podľa požiadaviek Alžírska pre tento typ osvedčenia (FMC). Tieto požiadavky sú úplne obsahove zhodné s medzinárodnými požiadavkami a praxou. Nepodstatný rozdiel je len v tom, že Alžírsko predpisuje vlastný formulár FMC kde požaduje uviesť aj colnú nomenklatúru (HS kód – 6 miestny colný kód) výrobkov a obchodné meno a adresu prijemcu/dovozcu v Alžírsku.

Aká je lehota na vydanie OVP/FSC:
SOPK vydáva OVP/FSC v štandardnej lehote do 5 dní od doručenia kompletných dokladov preukazujúcich legálne uvádzanie daného tovaru na trh EÚ.

Dokumenty a viac informácií

Cenník služieb SOPK

Kontakt:
Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK
Ing. Juraj Knopp, CSc.
tel.: +421/(0)2 6241 1763
juraj.knopp@sopk.sk