Osvedčenie SOPK o vyššej moci (Force Majeure)

"Vis major" v medzinárodnom obchode

Na čo slúži Osvedčenie o zásahu vyššej moci:
SOPK vydáva Osvedčenie o vyššej moci na žiadosť podnikateľa a na základe predložených dokladov preukazujúcich vznik a trvanie udalosti vyššej moci („vis major“), t.j. v prípade vzniku mimoriadnych nepredvídateľných udalostí alebo okolností, ktoré majú za dôsledok nemožnosť plnenia alebo neuskutočniteľnosť splnenia zmluvných záväzkov v medzinárodnom obchode.

Aké sú to udalosti „vis major“?
Ide o také mimoriadne náhodné okolnosti a udalosti, ktorých vznik zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú mimo ich dosahu a kontroly. Klasifikácia udalostí alebo okolností ako „vis major“ vychádza z príslušnej doložky o vyššej moci v obchodných zmluvách, ktorými sú podnikateľské subjekty viazané.

Vis major (lat. –„vyššia moc“):

  • prírodná katastrofa
  • extrémne počasie
  • požiar
  • vojna a vojnové operácie
  • národnostné nepokoje
  • štrajky
  • embargo
  • zákaz vývozu a dovozu
  • akékoľvek iné okolnosti, ktoré sú úplne mimo kontroly ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ale ktorých dôsledkom je, že daná strana nemôže splniť záväzky voči druhej strane podľa obchodnej zmluvy
Aká je lehota na vydanie OVM/CFM:
SOPK vydáva OVM/CFM v štandardnej lehote do 5 dní od doručenia kompletných dokladov preukazujúcich existenciu a trvanie udalosti vis- major.

Dokumenty a viac informácií

Cenník služieb SOPK

Kontakt:
Košická regionálna komora SOPK
Colno-certifikačná agenda
Ing. Katarína Vitkovská
tel.: +421/55 6220640, +421 904 876 992
certifikaty.ke@sopk.sk