Reklamno-propagačné služby

Inzerujte s nami a dostaňte sa bližšie ku klientom a obchodným partnerom

Slovenská obchodná a priemyselná komora poskytuje záujemcom z radov podnikateľov možnosť reklamnej služby a to prostredníctvom:

  • inzercie v periodiku SOPK – Obchod, priemysel, hospodárstvo
  • inzercie počas eventov a rôznych aktivít SOPK (na základe individuálnej dohody)
  • inzercie na web stránke


Prečo inzerovať v periodiku SOPK?
Periodikum SOPK – Obchod, priemysel, hospodárstvo je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory.

Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne informuje členské firmy aj širšiu občiansku verejnosť o svojej činnosti a aktivitách v prospech podnikateľského sektora. Využíva na to nielen svoju webovú stránku či sociálne siete, ale aj mesačník Obchod Priemysel Hospodárstvo, ktorý vychádza od roku 1992, keď SOPK vznikla.

Úlohou mesačníka je poskytovať podnikateľom kvalitný servis. Dozvedia sa o dianí v ekonomike, v legislatíve, o aktivitách SOPK nielen smerom k exekutíve, ale aj k samotným podnikateľom – aké odborné semináre, konzultačné dni, podnikateľské misie či Kluby a iné podujatia pre nich pripravuje. SOPK taktiež zverejňuje konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Informačnú atraktivitu zvyšuje každý mesiac príloha jednej z regionálnych komôr, ktorá predstavuje svoju činnosť v regióne, úspešné firmy a ďalšie aktivity.

Aktuálne vydanie mesačníka OPH

Viac informácií a cenník inzercie v OPH

Cenník služieb SOPK